.......................Každý jste jiný. Proto mám pro každého z Vás individuální řešení........................
Ráda budu Vaší pravou rukou při řešení různých situací v oblasti financí, hypoték, úvěrů a pojištění.

Slovníček pojmů

Akontace
Akontace je částečná úhrada předem. Akontací se rozumí složení části cílové částky jednorázově nebo pravidelnými splátkami na účet stavebního spoření.
 
Anuitní splácení
Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.
 
Běžné pojistné
Pojistné stanovené za pojistné období.
 
Bonita
Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
 
Byt
Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.
 
Bytové nemovitosti
Byt, rodinný dům a bytový dům
 
Bytový dům
Dům nejméně se třemi byty, popřípadě dalšími nebytovými prostory, ve kterém převažuje část využívaná k bydlení.
 
Cílová částka
U stavebního spoření vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka, zahrnuje uspořenou částku, státní podporu, úvěr.
 
Časová cena
Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
 
ČMZRB
Českomoravská záruční a rozvojová banka (www.cmzrb.cz)
 
ČNB
Česká národní banka (www.cnb.cz)
 
Dlužník
Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku včetně příslušenství.
 
Doba splatnosti
Smluvně určená doba, za kterou má dlužník povinnost vrátit věřiteli sjednanou částku.
 
Domácnost
Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.
 
Fyzická osoba
Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.
 
Hodnotící číslo
Parametr, který určuje spravedlivé pořadí přidělování cílové částky u stavebního spoření. Největší vliv na něj má zvolená tarifní varianta, výše a četnost vkladů vložených na účet stavebního spoření.
 
Jednorázové pojistné
Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
 
Jistina
Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (úrok).
 
Katastrální mapa
Podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti a udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu. Tvoří soubor geodetických informací katastru nemovitostí.
 
Konsolidace úvěrů
Sjednocení, sloučení více úvěrů do jednoho za výhodnějších podmínek.
 
Konstantní splácení
Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splátka jistiny je po celou dobu trvání závazku konstantní a výše úroků se s postupným splácením jistiny úvěru snižuje.
 
Kupní smlouva
Dvoustranný právní úkon, shodný projev vůle dvou smluvních stran, ze kterého jedné straně (prodávajícímu) vzniká povinnost předmět koupě odevzdat a druhé straně (kupujícímu) povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
 
List vlastnictví
Jeden z výstupů (sestava) souboru popisných informací katastru nemovitostí ČR, který obsahuje výčet nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí podle jejich vlastníků či spoluvlastníků a jiných oprávněných s údaji o právních vztazích k nemovitostem; běžně se užívá zkratka "LV“.
 
Nahodilá skutečnost
Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
 
Nevýdělečně činné dítě
Dítě ve věku do 18 - ti let a dítě ve věku od 18-ti do 26-ti let, které se trvale denním studiem připravuje na výkon budoucího povolání.
 
Nová cena
Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.
 
Obmyšlená osoba
Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Obvyklá cena
Cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Obvyklá cena je stanovena bankou na základě odhadu obvyklé ceny nemovitosti zpracovaného odhadcem uvedeným na seznamu banky.
 
Odhad nemovitosti
Ocenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky.
 
Odkupné
Část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění.

Oprávněná osoba
Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
 
P.a.
Zkratka pro per annum, znamená za rok.
 
P plus
Typ úrokové sazby, která je tvořena roční sazbou PRIBOR (je vyhlašována ČNB) a odchylkou, jenž stanoví banka. Každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBOR. Odchylka je pevná vždy na dobu 5 let
 
Podnikatel
Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
 
Pohledávka
Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka.
 
Pojistitel
Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona
 
Pojistná doba
Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno
 
Pojistná hodnota
Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.
 
Pojistné období
Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.
 
Pojistná smlouva
Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
 
Pojistná událost
Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
 
Pojistné
Úplata za soukromé pojištění.
 
Pojistné nebezpečí
Možná příčina vzniku pojistné události.
 
Pojistné riziko
Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
 
Pojistník
Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
 
Pojištěný
Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.
 
PRIBOR
Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.
 
Progresivní splácení
Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient růstu.
 
Právnická osoba
Osoba (například obchodní společnosti, obce, sdružení s právní subjektivitou, atd.), která má způsobilost k právním úkonů ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 
Překlenovací úvěr (meziúvěr)
Umožňuje čerpat finance na řešení aktuálních bytových potřeb ještě před vznikem nároku na úvěr ze stavebního spoření. Je možné ho získat až do výše cílové částky.
 
Rodinný dům
Stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.
 
Ručitel
Osoba zavazující se podpisem vzít na sebe vůči věřiteli povinnost uspokojit pohledávku, jestliže tak neučiní dlužník.
 
SFRB
Státní fond rozvoje bydlení (www.sfrb.cz)
 
Společní jmění manželů (SJM)
Tento termín nahradil výraz Bezpodílové spoluvlastnictví. Majetek, který nabyli oba nebo jeden z manželů za trvání manželství s výjimkou dědictví, daru, který získal za majetek, který nabyl před trváním manželství, získání daru za trvání manželství, který byl pořízen z prostředků společného jmění (plat), by při dělení společného jmění ovšem zůstal držiteli, tedy tomu, komu byl dar určen
 
Spoludlužník
Je ten, který má témuž věřiteli (jako dlužník) splnit dluh společně a nerozdílně. Spoludlužníkem je zákonný zástupce dlužníka nebo manžel/ka dlužníka, nemají-li zrušené bezpodílové spoluvlastnictví manželů nebo zúžené společné jmění manželů.
 
Spoluvlastnictví
Spoluvlastnictví je vlastnické právo několika osob k jedné věci. Spoluvlastnictví je podílové nebo společné.
 
Státní podpora
Podle zákona o stavebním spoření přispívá stát účastníkům stavebního spoření 15 % z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč, tzn. až 3000 Kč státní podpory ročně. Státní podpora přispívá k rychlejší tvorbě nároku na úvěr ze stavebního spoření.
 
Stavba
Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel či dobu trvání. Stavby mohou být: a) trvalé, b) dočasné, u nichž se předem omezí doba jejich trvání.
 
Stavební povolení
Kladný výsledek správního řízení (stavebního řízení) stavebního úřadu.
Stavební povolení je podle stavebního zákona nezbytnou podmínkou k započetí stavební činnosti. Stavebnímu řízení předchází územní řízení stavebního úřadu.
 
Stavební pozemek
Část území určená územním plánem zóny nebo územním projektem zóny, územním plánem sídelního útvaru zpracovaným v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku větším nebo územním rozhodnutím k zastavení a pozemek zastavěný hlavní stavbou.
 
Stavební spoření
Způsob zhodnocování peněz, jehož hlavním účelem je spořit na financování bydlení. To znamená možnost čerpat úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr.
 
Škodní událost
Skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
 
Trvalý pobyt cizince
O povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky rozhoduje ministerstvo vnitra. Toto povolení k trvalému pobytu může být uděleno zejména za účelem sloučení rodiny, pokud manžel, příbuzný v přímém pokolení nebo sourozenec cizince má trvalý pobyt na území České republiky, v jiných humanitárních případech nebo pokud to je odůvodněno zahraničně politickým zájmem České republiky.
 
Úrok
Odměna za zapůjčení peněz.
 
Úroková sazba
Částka, kterou je dlužník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné čátky za určité období. Úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu. Například roční úroková míra 10 % znamená, že věřitel obdrží 10 haléřů z každé koruny, kterou měl dlužník vypůjčenou na dobu jednoho roku.
 
Uspokojení bytové potřeby
Financování investice do bytu nebo rodinného domu.
 
Úvěr ze stavebního spoření
Slouží k financování bytových potřeb. Jeho výše je dána rozdílem mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření. Nárok si klient tvoří postupně spořením a vzniká přidělením cílové částky.
 
Věřitel
Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky.
 
Vinkulace
Je omezení dispozice na základě stanovení určité skutečnosti, ale nemá důsledky zástavního práva. Vinkulací lze omezit dispozici s vkladem stavebního spoření, pojistného plnění, životní pojistky atd.
 
Zainvestovaný stavební pozemek
Stavební pozemek, k jehož hranici je vedena zpevněná přístupová cesta, přípojka elektrického proudu, vodovodní přípojka (může být nahrazena vlastní studnou) a přípojka kanalizace (může být nahrazena odpadní jímkou).
 
Zákonný zástupce
Zákonnými zástupci nezletilého jsou zpravidla rodiče, pokud nebyli soudním rozhodnutím zbaveni rodičovských práv nebo jejich práva nebyla omezena. Nezletilého může zastoupit kterýkoliv ze zákonných zástupců.
 
Zástavce
Zástavce je osoba, která dala nemovitost nebo pohledávku (termínový vklad, vklad na stavebním spoření apod.) do zástavy věřiteli a zajistila tím pohledávku věřitele vůči dlužníkovi.
 
Zástavní právo
Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků a pod.) do jejího splacení. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovitostní zástavy). Nejčastěji vzniká na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem (např. hypoteční bankou) a dlužníkem vkladem do katastru nemovitostí.
 
Žadatel o úvěr
Osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba či o úvěr může žádat více osob - žadatelů. Alespoň jeden musí být vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím stát v důsledku realizace investičního záměru nebo být alespoň osobou s právem úvěrovanou nemovitost užívat (netýká se Americké hypotéky).
 
Životní minimum
Výše finančních prostředků nezbytných pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejich členů na velmi skromné úrovni. Zahrnuje tedy náklady na zajištění osobních potřeb (výživa, ošacení, služby, rozvoj vzdělání, výrobky krátkého užití) a společné náklady domácnosti (náklady na bydlení a související služby).
logo Kopta reality).png
Specialista na Plzeňsko, člen Realitní komory České republiky
PFP logo nové.jpg.bmp
Profesionální finanční poradenství Vašeho kraje
koncerty, texty, MP3
Prodej hydroponických rostlin, poradenství - design, údržba.
Vynikající a vtipná one man show v podání Honzy Holíka.

Do jaké banky půjdete zažádat o hypotéku na své bydlení?

jdu tam, kde mám účet (1754 | 25%)
Daniela Koptová, DiS.; kancelář: PFP for you, s.r.o., Barrandova 14, 326 00 PLZEŇ; tel: 775681051, e-mail: daniela.koptova@pfpsro.cz, www.vasepenize.nolimit.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one